Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima poslovanja VJEŽBAONICA obrt za usluge, vl.Jelena Skender (dalje:
Opći uvjeti) uređuju se odnosi između VJEŽBAONICA obrt za usluge, vl.Jelena Skender
kao pružatelja usluge i osoba koje koriste usluge VJEŽBAONICA obrt za usluge, vl.Jelena
Skender (dalje: Korisnik).
Članak 2.
VJEŽBAONICA pruža uslugu sportske rekreacije u suvremeno opremljenom studiju za
pokret na području Zagreba, Republika Hrvatska koja uslugu se pruža svaki radni dan u
razdoblju od 8h do 12h te od 16h do 22h osim subote i nedjelje te blagdanima.
Korisnik sklapanjem ugovora stječe pravo korištenja usluga u studiju za pokret Vježbaonica
na Jarunu, grad Zagreb, Republika Hrvatska.
Članak 3.
Korisnik može biti fizička i pravna osoba.
Korisnik se obvezuje u trenutku sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi
VJEŽBAONICA svoje identifikacijske isprave i suglasan je s uzimanjem preslika istih.
Korisnik se obvezuje prilikom sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi VJEŽBAONICA
svoju e-mail adresu, čiju valjanost potvrđuje odgovorom na prijavni obrazac obrta
VJEŽBAONICA.
U slučaju da fizička ili pravna osoba odbije predočiti identifikacijske isprave i valjanu e-mail
adresu VJEŽBAONICA može odbiti sklopiti ugovor.
Članak 4.
Korisnik je obvezan obavijestiti pisanim putem VJEŽBAONICA o svakoj promjeni
identifikacijskih podataka ili e-mail adrese odmah, a najkasnije u roku od 7 dana računajući
od dana nastanka takve promjene.
Ukoliko Korisnik ne izvrši svoju obvezu iz prethodnog stavka smatrat će se da je dostava
valjano izvršena ako je ista upućena na posljednju adresu iz identifikacijske isprave ili e-mail
adresu Korisnika. Navedeno se odnosi i na račune i opomene za plaćanje ukoliko će
VJEŽBAONICA iste upućivati.
Članak 5.
Cijene usluga i naknada VJEŽBAONICA utvrđene su cjenikom koji je na snazi u vrijeme
sklapanja ugovora.
Važeće cijene u trenutku sklapanja ugovora objavljene su na recepciji studija za pokret i web
stranici VJEŽBAONICA
VJEŽBAONICA je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na
uobičajen i pristupačan način.
U slučaju izmjene Cjenika VJEŽBAONICA je obvezan obavijestiti Korisnike, pisanim ili
elektroničkim putem, o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu
s ovim Općim uvjetima. VJEŽBAONICA može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike
najranije 30 dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Korisnika, a koje se
primjenjuju bez odgode.
Članak 6.
Korisnik može podmiriti naknadu VJEŽBAONICA gotovinskom uplatom na recepciji te
plaćanjem putem internet bankarstva uplatom na žiro račun obrta VJEŽBAONICA.

Članak 7.
Ukoliko Korisnik plaća uslugu putem online bankarstva VJEŽBAONICA će pet dana prije
isteka mjesečne članarine poslati mailom podsjetnik o potrebi provedbe plaćanja za tekući
mjesec. Račun dospijeva na naplatu u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja. Nakon
zaprimljene uplate VJEŽBAONICA će naknadno ispostaviti račun korisniku na dostavljenu
e-mail adresu.
Korisnik može istaknuti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 7 (sedam) dana od dana
primitka računa. Ukoliko Korisnik ne istakne prigovor na račun smatra se da je Korisnik
prihvatio račun u cijelosti.
Za kašnjenje Korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja VJEŽBAONICA ima pravo
obračunati zakonsku zateznu kamatu koju je Korisnik dužan podmiriti.
VJEŽBAONICA je ovlašten, uz prethodnu pisanu obavijest Korisniku, prenijeti na banke
kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, potraživanje prema Korisniku.
Članak 8.
Korisnik koji koristi individualni ili poluindividualni paket te online vježbanje je
obveznik mjesečnog paketa usluga VJEŽBAONICA prema važećem cjeniku koji je
objavljen na web stranici studija za pokret ili recepciji.
Korisnik koji je sklopio ugovor s VJEŽBAONICA u trajanju od 3 (tri) 6 (šest) ili 12
(dvanaest) mjeseci ovlašten je prenijeti svoja Korisnička prava i obveze iz ugovora na treću
osobu.
Treća osoba stupa u prava i obveze Korisnika sklapanjem Aneksa ugovora te ispunjenjem
obveze iz članka 3 (tri) ovih Općih uvjeta.
Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu, prilikom prijenosa, za prijenos ugovornog odnosa
na treću osobu, a u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa.
Članak 9.
Korisnik ima pravo, tijekom trajanja ugovornog odnosa sklopljenog na određeno vrijeme u
trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, staviti u mirovanje prava i obveze iz ugovora, na
period od 1 (jednog) kalendarskog mjeseca. Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu za
mirovanje ugovora u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa. Za vrijeme mirovanja
Korisnik ne plaća mjesečnu povlaštenu cijenu.
U slučaju da Korisnik koristi pravo iz prethodnog stavka, ugovorna obveza se produljuje za
vrijeme provedeno u mirovanju.
Članak 10.
VJEŽBAONICA ima pravo ograničenja korištenja usluga Korisniku, u slučajevima:
1. nepodmirenja potraživanja VJEŽBAONICA po dospijeću računa
2. nepridržavanja Pravila korištenja VJEŽBAONICA studio za pokret
Članak 11.
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci
prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.
Ukoliko nakon proteka roka na koji je ugovor sklopljen, ugovor bude automatski obnovljen,
Korisnik ima pravo otkaza takvog ugovora.

Ugovorni odnos može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno
podzakonskim aktima.
VJEŽBAONICA ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom u slučaju da se Korisnik
opetovano ne pridržava Pravila korištenja VJEŽBAONICA studio za pokret niti nakon
opomene VJEŽBAONICA ili ne podmiruje svoje obveze.
Raskid ugovora od strane VJEŽBAONICA, u skladu s prethodnim stavkom, stupa na snagu
odmah, a Korisnik nema pravo na naknadu štete te je obvezan podmiriti VJEŽBAONICA
svoje obveze do kraja ugovornog odnosa.
U slučaju da Korisnik raskine ugovor, obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih
mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini
popusta na uslugu koju je ostvario za sve protekle mjesece.
Otkazni rok u slučaju raskida ili otkaza ugovora traje 30 (trideset) dana, a počinje teći od 1.
(prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isti iskazan.
Korisnik može otkaz i/ili raskid ugovora iskazati osobnim dolaskom u studio za pokret
VJEŽBAONICA uz predočenje osobne iskaznice i potpisivanjem zahtjeva.
Članak 12.
Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči VJEŽBAONICA
Isti se primjenjuju i na sve Korisnike koji su sklopili Ugovor o korištenju VJEŽBAONICA
studio za pokret prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta ukoliko su povoljniji za Korisnika.
VJEŽBAONICA će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u
skladu s prethodnim stavkom.
Ovi Opći uvjeti Stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave u skladu s ovim člankom.

PRAVILA KORIŠTENJA U VJEŽBAONICA STUDIO ZA POKRET

1. -Članu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom iskaznicom VJEŽBAONICA
niti u studiiju za pokret niti izvan njega.
2. -Članska iskaznica je osobna, neprenosiva i povezana s njegovim odosbni podacima. U slučaju
gubitka iskaznice izrada nove plaća se 50,00 kuna.
3. -Član odgovara za ažurnost osobnih podataka i točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su
važeći oni podaci koje je član zadnje dao.
4. -Studio za pokret se može koristiti samo za vježbanje.
5. -Radi osobne sigurnosti članova i sprječavanja bilo kakvih nezakonitih ili ilegalnih djelatnosti,
članovi su dužni uvijek imati člansku iskaznicu uz sebe.
6. -Vježbanje u studiju za pokret članovi obavljaju na svoju odgovornost. VJEŽBAONICA ne
odgovara za zdravstveno stanje članova.

7. -Nalog ili opomenu osoblja kluba treba poslušati i to ne može biti predmet raspravljanja.
8. -VJEŽBAONICA nije odgovoran za dragocjenosti članova kluba niti onda kada su zaključani u
ormarima.
9. -Uvijek je potrebno iskazivati poštovanje i obazrivost prema drugim članovima i susjedima koji
koriste prostore uz studio za pokret VJEŽBAONICA
10. -Nakon korištenja, rekvizite i sprave treba uvijek vratiti na mjesto s kojih su uzeti.
11. -Ne smije se vikati ili vrištati u studiju.
12. -Ne smiju se bacati utezi ili nepravilno rukovati opremom i rekvizitima.
13. -U stduiju za pokret se može koristiti samo čista zatvorena obuća za dvoransko vježbanje koju
član donese sa sobom, a to nipošto ne može biti ista obuća u kojoj je član došao iz vana. Iznimno
kada se radi istezanje ili ukoliko to trener kaže, članovi mogu biti u čarapama za vrijeme
izvođenja.
14. -Nakon korištenja treba dezinficirati i osušiti rekvizite i sprave koje se koristi.
15. -Nije dopušteno snimati niti fotografirati druge članove bez njihovog dopuštenja.
16. -Liječničkom potvrdom dijagnosticirana bolest ili trudnoća omogućava članovima da predlože
promjene vezano za novonastalu situaciju. VJEŽBAONICA ima za pravo predložiti svoje opcije
korištenja članarine. Krajnja odluka o članarini jest na VJEŽBAONICA.
17. -Strogo je zabranjeno unošenje alkohola, droge i dopinga u studiju za pokret i pušenje u
prostorijama studija za pokret. Korisnici koji koriste studio za pokret pod utjecajem alkohola,
droge ili dopinga bit će odstranjeni iz studija za pokret.
18. -Dobna granica za članstvo ne postoji ukoliko je VJEŽBAONICA suglasna da trenira klijenta.
19. -Radno vrijeme teretane potrebno je poštovati. Radno vrijeme objavljuje se na recepciji studija za
pokret i na WEB stranicama VJEŽBAONICA
20. -Ako član prekrši bilo koje od navedenih pravila, VJEŽBAONICA može u bilo kojem trenutku
prekinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom i bez ikakve obveze na naknadu štete.